Regulamin Serwisu Publicystyki Zdrowotnej Zdrowo.pl

Prowadzący serwis – na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Świebodzice pod numerem 4459/2001 jako CME Arkadiusz Konieczny, NIP: 884-139-44-21, REGON: 020154070, z siedzibą w Świebodzicach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 39, udostępnia platformę Serwisu Publicystyki Zdrowotnej (dalej Platformę) pod nazwą Zdrowo.pl, celem umożliwienia użytkownikom sieci Internet korzystania z niej w szczególności poprzez umieszczanie materiałów publicystycznych w formie Notek oraz wpisów Użytkowników, a także umieszczania Komentarzy oraz tworzenia sklepów internetowych na warunkach określonych w tym Regulaminie.

CME Arkadiusz Konieczny świadczy usługi drogą elektroniczną, a działalność w tym zakresie jest regulowana w szczególności przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) lub innego aktu prawnego wydanego w jej miejsce.


I. Definicje

 1. Zdrowo.pl – platforma publicystyki zdrowotnej oferująca umieszczanie materiałów publicystycznych oraz umieszczania linków do przeznaczonych do sprzedaży za pośrednictwem serwisu Użytkownika towarów i/lub usług z zakresu zdrowia oraz umieszczanie wpisów o tematyce zdrowotnej w domenie Zdrowo.pl lub każdej innej domenie, którą zarządza prowadzący serwis.
 2. Blog – część Platformy przyporządkowanej konkretnemu Użytkownikowi na której zebrane są wszystkie Notki tego Użytkownika.
 3. Cennik – aktualny cennik usług serwisu Zdrowo.pl.
 4. Notka – pojedynczy utwór Użytkownika opublikowany w jego Blogu.
 5. Komentarz – wpis pod Notką dokonany przez Użytkownika.
 6. Użytkownik – zarejestrowana osoba korzystająca z usług Platformy.
 7. Konto Użytkownika – konto umożliwiające prowadzenie Bloga i wpisywanie Komentarzy.
 8. Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający zarejestrowanie Konta Użytkownika w Zdrowo.pl.
 9. 9. Regulamin – niniejszy Regulamin obowiązujący w Zdrowo.pl.
 10. Poczta Wewnętrzna – elektroniczny system wymiany informacji dostępny poprzez formularz kontaktowy na stronie www.zdrowo.pl/kontakt


II. Rejestracja konta/dane osobowe

 1. Prowadzenie Bloga, umieszczanie materiałów publicystycznych oraz umieszczania linków do przeznaczonych do sprzedaży za pośrednictwem serwisu Użytkownika towarów i/lub usług z zakresu zdrowia oraz umieszczanie wpisów o tematyce zdrowotnej lub wpisywanie Komentarzy w Zdrowo.pl jest możliwe wyłącznie po założeniu Konta Użytkownika.
 2. Podczas rejestracji konta należy podać dane niezbędne do stworzenia i aktywacji Konta Użytkownika, zgodnie z wymogami zawartymi w formularzu rejestracyjnym na stronie www.zdrowo.pl/rejestracja
 3. Osoby, które w formularzu rejestracyjnym podały swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych w celu realizacji usług Platformy przez administratora danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, ze zmianami) lub innego aktu prawnego wydanego w jego miejsce;
 4. Użytkownik może w każdej chwili zażądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu powinien skierować swoje żądanie na adres administratora danych osobowych poprzez formularz kontaktowy.
 5. Zdrowo.pl dołoży starań, by dane podane podczas rejestracji były zabezpieczone zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do niej.


III. Rezygnacja z Usług Platformy Zdrowo.pl

 1. Użytkownik ma prawo zaprzestania korzystania z usług Platformy Zdrowo.pl. W tym celu Użytkownik musi wysłać przez formularz kontaktowy oświadczenie o rezygnacji z dalszego korzystania z usług Platformy. Z chwilą otrzymania formularza kontaktowego z oświadczeniem o rezygnacji Zdrowo.pl ma prawo zlikwidować Blog, umieszczane materiały publicystyczne oraz linki do przeznaczonych do sprzedaży za pośrednictwem serwisu Użytkownika towarów i/lub usług, a także Komentarze.
 2. Użytkownik ma prawo pozostawić w Zdrowo.pl Notki i/lub Komentarze, w tym celu powinien wysłać oświadczenie za pośrednictwem formularza kontaktowego.


IV. Przestrzeganie prawa i regulaminu Zdrowo.pl

 1. Użytkownik oświadcza, że zakładając konto zapoznał się z Regulaminem działania Platformy Zdrowo.pl, zaakceptował go i będzie przestrzegał.
 2. Użytkownik oświadcza, że wie, iż ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone na swoim Blogu lub/i w Komentarzach, a także reklamowane i/lub oferowane za pośrednictwem serwisu Zdrowo.pl, a przeznaczone do sprzedaży za pośrednictwem serwisu Użytkownika lub w inny sposób towary i/lub usługi.
 3. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w szczególności przepisów ustaw Kodeks cywilny, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać wyłącznie treści, do których udostępniania ma tytuł prawny (w szczególności jest dysponentem lub uprawnionym z licencji do majątkowych praw autorskich na polu publikacji i rozpowszechniania w sieci Internet), treści te są wolne od wad prawnych, a publikacja i rozpowszechnianie tych treści nie narusza prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, że publikowanie lub rozpowszechnianie treści kopiowanych, kompilowanych, zamieszczanie streszczeń, skrótów etc. wymaga respektowania osobistych praw autorskich twórców i może go narazić na odpowiedzialność cywilną statuowaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 5. Prowadzący serwis ma prawo usunąć treść Bloga, Komentarza, a także zablokować (czasowo lud definitywnie) lub usunąć Konto Użytkownika w każdym czasie, w szczególności we wszystkich przypadkach przewidzianych obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.


V. Reklamy i licencje

 1. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Zdrowo.pl swoich Blogów do celów komercyjnych, w szczególności poprzez dołączanie do nich reklam na stronach Zdrowo.pl.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e- mail informacji handlowych od prowadzącego serwis. Zgoda jest dobrowolna jednakże jej nieudzielanie uniemożliwia świadczenie usług przez Platformę na rzecz danego Użytkownika.
 3. Powierzchnia reklamowa w serwisie Zdrowo.pl jest wyłączną własnością prowadzącego serwis. Użytkownik nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zdrowo.pl umieszczać reklam w serwisie Zdrowo.pl.
 4. Użytkownik nie może bez porozumienia i uzyskania uprzedniej pisemnej zgody z Zdrowo.pl założyć bloga o charakterze komercyjnym, reklamującego produkty, usługi lub inne serwisy internetowe.
 5. Użytkownik nie może bez uprzedniej pisemnej zgody prowadzącego serwis umieszczać komentarzy komercyjnych reklamujących produkty, usługi lub inne serwisy internetowe.
 6. Użytkownik niniejszym upoważnia prowadzącego serwis do wykorzystania, bez dodatkowego wynagrodzenia, blog swojego autorstwa we fragmentach w mediach w celu promocji Zdrowo.pl. Upoważnienie zostaje udzielone na okres 5 lat. Jeżeli przed upływem okresu 5-letniego Użytkownik nie wniesie pisemnego sprzeciwu prawo do korzystania z bloga użytkownika zostaje automatycznie na okres kolejnych 5 lat. Powyższy mechanizm ma zastosowanie do każdego kolejnego okresu 5-letniego. Upoważnienie zostaje udzielone na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),
 • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),
 • wprowadzanie do obrotu,
 • wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
 • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń,
 • publiczne wykonanie,
 • publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
 • wystawianie,
 • wyświetlanie.


VI. Udostępnianie

 1. Prowadzący serwis udostępnia Użytkownikom za wynagrodzeniem określonym w Cenniku moduł sklepu wraz z prawem do korzystania z subdomeny serwisu Zdrowo.pl w celu organizacji przez Użytkownika (w jego własnym imieniu oraz na jego koszt i ryzyko) procesu sprzedaży produktów/usług o charakterze zdrowotnym.
 2. Prowadzący serwis zapewni Użytkownikom umieszczenie aktywnego linku do serwisu Użytkownika pod każdą Notką umieszczoną w zdrowo.pl w formie podpisu autora artykułu.
 3. Prowadzący serwis zapewni Użytkownikom:
 • emisję zapowiedzi każdej nowej Notki wraz z podpisem autora na stronie głównej serwisu Zdrowo.pl do czasu pojawienia się kolejnych, nowszych Notek;
 • utrzymywanie Notek w stale dostępnym dla internautów archiwum;
 • utrzymywanie dostępności Notek w wyszukiwarce portalu Zdrowo.pl
 • Prowadzący serwis ma prawo według własnego uznania bezzwłocznie skasować lub zablokować (całkowicie lub czasowo) Komentarze lub/i Notki (a także całe Konto Użytkownika) lub zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z subdomeny Zdrowo.pl oraz modułu sklepu, a także osadzania kodu HTML w reakcji na:
 • łamanie zasad Netetykiety lub zachowania niezgodne z zasadami współżycia społecznego;
 • działanie na szkodę Zdrowo.pl lub prowadzącego serwis, w szczególności poprzez narażanie na szwank dobrego imienia Zdrowo.pl.


VII. Notki i Komentarze

 1. Każda Notka musi zostać opatrzona podpisem o niezmiennej treści /nazwisko i imię lub Nick/ umożliwiającym odróżnienie Użytkownika od pozostałych użytkowników serwisu Zdrowo.pl.
 2. Użytkownik może umieścić nie więcej niż jedną Notkę w jednym dniu.
 3. Przy tworzeniu Notek obowiązują następujące parametry:
  • tekst do 8000 znaków ze spacjami (polskie fonty liczone są podwójnie);
  • fotografia / plik graficzny umieszczane na serwerze nie mogą być większe niż 40 KB;
  • liczba fotografii i plików graficznych przy jednej Notce nie może przekraczać 3;
  • liczba linków w treści Notki nie może przekraczać 3;
 4. Przy tworzeniu Komentarzy obowiązują następujące parametry:
  • tekst do 1000 znaków ze spacjami (polskie fonty liczone są podwójnie);
  • nie może zawierać fotografii i/lub plików graficznych;
  • może zawierać nie więcej niż jeden link.


VIII. Postanowienia końcowe

 1. Prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym osoby korzystające z serwisu zostaną poinformowane na odpowiedniej stronie w domenie Zdrowo.pl.
 2. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian w regulaminie może skorzystać z prawa do likwidacji Konta Użytkownika.
 3. Prowadzący serwis ma prawo do dokonywania przerw w działaniu Platformy.
 4. Prowadzący serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią systemu informatycznego lub innymi zdarzeniami, którym nie była w stanie zapobiec, w tym zdarzeniom o charakterze siły wyższej.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów informatycznych serwisu, Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej. W tym celu musi wysłać reklamację prowadzącemu serwis w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji (tytuł “Reklamacja”). Prowadzący serwis ma 14 dni na odpowiedź, która zostanie przesłana mailem na adres email Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.
 6. Informacje istotne dla użytkowników Platformy będą publikowane na stronie www.zdrowo.pl/zaloguj
 7. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na odpowiedniej stronie w domenie internetowej Zdrowo.plNajpopularniejsze
Dieta

Zdrowie jelit

Kiedy często chorujemy i narzekamy na złe samopoczucie czy osłabienie, warto zastanowić co jest tego przyczyną. Z reguły w takich sytuacjach wykonujemy badanie krwi.
Reklama
No items found.
Uroda

Jak radzić sobie z trądzikiem różowatym?

Trądzik różowaty dotyka zwykle osoby w wieku 30-50 lat. Charakterystycznymi cechami tej choroby są pojawiające się na skórze grudki i krostki, nawracający rumień, pajączki oraz zmiany przerostowe.
Sport

Football w stylu Sergio Ramosa

Te niepozornie wyglądające buty piłkarskie wyzwolą w Tobie prawdziwy instynkt. Skrywają innowacyjne rozwiązania, które doskonale sprawdzają się w stylu gry Sergio Ramosa.
Dieta

Zadbaj o prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego

Żyjąc w ciągłym zabieganiu, w dużym stresie - istotnym jest dbanie o swoje samopoczucie m.in. poprzez stosowanie różnorodnych suplementów. Dlatego warto wziąć pod lupę układ trawienny, z którym z pewnością nie jeden z nas ma
Reklama
Czy biotyna wystarczy, by włosy przestały wypadać?
Usuń rozszerzone i popękane naczynka za pomocą lasera medycznego.